Algemene voorwaarden


1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen JD Nails en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

 

2. Verplichtingen van het schoonheidssalon
JD Nails staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.
JD Nails zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
JD Nails zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
JD Nails zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
JD Nails voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

 

3. Verplichtingen van de klant
De klant dient alle gegevens aan JD Nails te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst JD Nails op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

 

4. Betaling
JD Nails vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.
De vermelde prijzen zijn inclusief btw. JD Nails kan bovenop de prijs ook de verzendkosten aanrekenen. Dit wordt duidelijk aangegeven vooraleer de bestelling definitief is. Gratis verzending bij een bestelling vanaf 50€.
Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van JD Nails op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.

Wij streven ernaar bestellingen op dezelfde dag te verwerken en te verzenden, Mits wij deze op een werkdag (maandag t/m vrijdag) voor 15.00 uur ontvangen, Bestellingen die worden geplaatst op zaterdag, zondag of een feestdag worden de eerstvolgende werkdag verwerkt. Het kan echter voorkomen dat de verwerkingstijd langer wordt als er veel vraag is of rond feestdagen*, bijvoorbeeld actie-aanbiedingen.

 

5. Annuleringsvoorwaarden
De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak. De klant kan het voorschot dan binnen de 6 maanden opnieuw gebruiken indien hij/zij tijdig annuleert.
Het betaalde voorschot wordt in geen enkel geval terug betaald.

Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, dan is de klant het voorschot kwijt.
Wanneer de klant niet komt opdagen op de afspraak zonder te verwittigen, dan mag JD Nails de volledige behandeling in rekening brengen.
Onbetaalde facturen dienen uiterlijk binnen de 30 dagen betaald te worden. Indien de betaling uitblijft zal uw dossier overgemaakt worden aan incasso Intrum. Dan zullen de wettelijk bepaalde interesten en kosten in rekening gebracht worden.
Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag JD Nails de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen en de behandeling op een later tijdstip in plannen. 
In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

 

6. Garantievoorwaarden
JD Nails biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.
Deze garantie geldt niet, wanneer:
De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door JD Nails zijn aanbevolen.
De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.
De klant de producten niet volgens het advies van JD Nails heeft gebruikt.
De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

7. Klachtenafhandeling
Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 7 werkdagen na ontdekking, schriftelijk, per e-mail of via de telefoon gemeld te worden bij JD Nails.
JD Nails moet binnen 7 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
Er wordt in geen enkel geval geld terug betaald. Als JD Nails en de klant niet tot overeenstemming komen, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

 

8. Beschadiging & diefstal
Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het salon beschadigt, dan heeft JD Nails het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
Diefstal wordt door JD Nails altijd direct bij de politie gemeld.

 

9. Behoorlijk gedrag
De klant dient zich in het salon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft JD Nails het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het salon te weigeren.

 

10. Recht
Op elke overeenkomst tussen JD Nails en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

Disclaimer


1. Copyright
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van JD Nails informatie of beeldmateriaal van de website openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of te verspreiden. De informatie mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen gebruik. Voor meer informatie kunt u via de e-mail contact opnemen met de beheerders van deze website: info@JDnails.be

 

2. Aansprakelijkheid
JD Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de klant JD Nails onjuist en/of onvolledig heeft ingelicht over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

JD Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen die door de klant zijn meegenomen naar het salon.

JD Nails aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door gebruik van de website of vanwege de onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website. Komt u onvolledigheden of onjuistheden tegen op de website dan stellen we het op prijs dat u de beheerder van de website via de e-mail hierover contacteert: info@JDnails.be

JD Nails is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan van uw bestelling wanneer het bezorgadres dat u bij uw bestelling hebt opgegeven onjuist of onvolledig is. Als uw adres onjuist of onvolledig is, kan uw bestelling naar ons worden teruggestuurd of kan de koerier de bezorgkosten verhogen; deze verhoging tellen wij bij uw bestelling op. Dit doen wij ook in geval van een eventuele aanbieding met gratis bezorging. Als uw pakket aan ons wordt teruggestuurd als gevolg van een onjuist of onvolledig adres, betaalt u zelf alle kosten voor het opnieuw bezorgen van uw bestelling op een correct adres.

JD Nails is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld als reactie op een bericht, en kan dan ook niet voor eventuele schade als gevolg hiervan aansprakelijk gesteld worden.

JD Nails kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het plaatsen van auteursrechtelijk materiaal door bezoekers van de website.

JD Nails streeft ernaar dat de website voortdurend toegankelijk is, maar is niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen wanneer om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is of niet correct functioneert. 

De website van JD Nails kan hyperlinks naar websites van derden bevatten of hier onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert geen goedkeuring van de inhoud hiervan. Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor de inhoud en kenmerken van deze websites en eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt.


3. Wijzigingen
JD Nails behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de website naar eigen inzicht en op welk moment dan ook te veranderen. JD Nails is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of de beëindiging van de website.

Privacy statement

 

1. Persoonsgegevens
JD Nails respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens die door de klant worden verschaft worden met uiterste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die worden gesteld door de Privacywet.

De klant verstrekt aan JD Nails persoonlijke gegevens voor het opstellen van een klantenfiche, dat wordt verwerkt in het klantenbestand. De klant voorziet daarbij JD Nails eveneens vooraf aan de behandeling van alle gegevens die van belang zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de overeengekomen behandeling. JD Nails zal de gegevens van de klant niet zonder schriftelijke toestemming van de klant verkopen of verhuren aan derden.

 

2. Geheimhouding
JD Nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant tijdens de behandeling verstrekt. We beschouwen informatie als vertrouwelijk als dit door de klant wordt meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Op basis van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak vervalt de geheimhoudingsplicht en is het schoonheidssalon verplicht om de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

3. Gebruik van cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies; dit zijn kleine bestanden die met de pagina’s van onze website worden meegestuurd en die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Dit stelt ons in staat om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Het is mogelijk om het gebruik van cookies te weigeren. In dat geval kunnen wij een goede functionaliteit van onze website niet garanderen.


4. Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Hiermee verkrijgen wij informatie over hoe gebruikers onze website gebruiken. Deze informatie, waaronder ook het adres van uw computer (IP-adres), wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De informatie wordt door Google gebruikt om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, om hierover rapporten voor ons op te stellen en om adverteerders in te lichten over de doeltreffendheid van hun campagnes. Google kan deze informatie aan derden verstrekken, wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

 

5. Klikgedrag en bezoekgegevens
Wij houden op onze website algemene bezoekgegevens bij. Daardoor kunnen in het bijzonder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van het bezoek en de gegevens die uw browser meestuurt, geregistreerd worden voor het doen van statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op onze website. Wij doen ons best om deze gegevens zoveel mogelijk anoniem te houden. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

6. Internetfraude

JD Nails kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor internetfraude door derden, zoals onder meer valse cadeau- of waardebonnen, wedstrijden, invorderingen, enz. Bij twijfel over acties, promoties en/of andere handelingen onder het JD Nails adviseren wij steeds contact met ons op te nemen. Alle contactgegevens en mogelijkheden om ons te contacteren kan je terugvinden op de website onder de sectie “Contact“.

De Europese Unie stelt een online klachtenplatform ter beschikking voor online aankopen, genaamd Online Dispute Resolution:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/